Bruk av materiale i forskning

Biobank1 har kontinuerlige innsamlinger av humant biologisk materiale til forskningformål, integrert i sykehuslogistikken, som samles inn uten ekstra risiko for pasienten. Felles for disse generelle forskningsbiobankene er at de inkluderer materiale og opplysninger fra pasienter som har samtykket til forskning for å forebygge sykdom, samt å forbedre diagnostikk og behandling innenfor sykdommer relatert til et tematisk felt. Med dedikert biobankpersonell på ulike sengeposter, poliklinikker og laboratorier sørger Biobank1 for at innsamlingene foregår etter standardiserte protokoller – for høyest mulig kvalitet på materialet. I praksis vil dette si at prøvene som skal lagres i Biobank1, følger logistikken til de diagnostiske rutineprøvene så langt det lar seg gjøre.

I disse generelle forskningsbiobankene ønsker vi å kunne tilby ettertraktet forskningsmateriale til nye prosjekter!

Faggrupper innenfor de ulike tematiske områdene vil forvalte bruken av materialet, etter vurdering av vitenskapelig styrke av forskningsprosjektene som henvender seg om bruk. Dersom du lurer på om Biobank1 har tilgjengelig materiale som kan brukes i ditt forskningsprosjekt, ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

 

Bruk av materiale fra Generell kreftforskningsbiobank

Myelomatose og andre blodsykdommer
Nivå av proteinet PRL-3 hos pasienter med kreft utgående fra blodceller

Prosjektleder

Torstein Baade Rø

Beskrivelse

REK-nr: 2015/700
Målet med forskningsprosjektet er å undersøke hvilken rolle proteinet PRL-3 har ved kreft utgåene fra blodceller. PRL-3 er tidligere undersøkt ved blant annet flere typer kreftsvulster og myelomatose, og det virker som dette proteinet finnes i større mengder i kreftceller. Vi ønsker å studere den kliniske verdien av PRL-3 ved å måle mengden av proteinet i kreftceller fra blod- og benmargsprøver hos pasienter med akutte leukemier og lymfekreft og i normale celler. Vår hypotese er at en andel av kreftpasienter med disse kreftsykdommene vil ha høyere verdier av PRL-3 enn friske kontroller. Noen prøver fra pasienter finnes allerede i Regional forskningsbiobank ved St. Olavs Hospital, og disse i tillegg til supplerende prøver tatt fortløpende fra blod/benmarg vil analyseres. Dette blir så sammenliknet med data om sykdomsforløpet for å se om PRL-3 nivået i cellene kan si noe om kreftsykdom er til stede og eventuelt prognosen for denne.

Måling av tumorDNA i blod de første dagene etter start behandling mot myelomatose

Prosjektleder

Anders Waage

Beskrivelse

REK-nr: 2016/915
Kreftsvulster frigjør fragmenter av DNA som kan måles i blod. Dette har blitt studert mye ved brystkreft og lungekreft, men ikke ved myelomatose. Vi har etablert metode for slik måling. Hovedmålet med studien er å finne ut om økning av sirkulerende tumorDNA i dagene etter start av behandling signaliserer respons på behandlingen. Dette fordi tumorDNA forventes å bli frigjort når kreftcellene går til grunne. Vanligvis får vi indikasjon på behandlingsrespons gjennom måling av M-komponenten, men dette svaret kommer først etter 4 uker. Tidlig svar på om behandlingen virker vil derfor være av stor betydning.

Genvarianter som disponerer for utvikling av myelomatose

Prosjektleder

Anders Waage

Samarbeid

Lund, Sverige.

Beskrivelse

REK-nr: 2014/97
Studien er en replikasjonsstudie der funn fra en svensk studie av genetisk disposisjon for utvikling av myelomatose skal undersøkes i et uavhengig norsk materiale. Genvariantene som skal undersøkes er identifisert gjennom en svensk helgenom genotypingsstudie (GWAS, >900 000 SNPs) og en eksom-sekvenseringsstudie av kasus med familiær myelomatose. Biologisk materiale fra ca. 170 norske myelomatose pasienter planlegges sendt til Lund, Sverige for genanalyse, og genotypene fra disse skal sammenlignes med friske kontroller fra et svensk tvillingregister der SNP data allerede eksisterer. Relevante helseopplysninger fra sykehusjournal skal også inngå i analysene. Det er innhentet bredt samtykke for ca. halvparten av de 170 aktuelle deltakerne som er inkludert i Regional forskningsbiobank Midt-Norge, dette inkluderer innhenting av journalopplysninger. For den andre halvparten er det ikke innhentet samtykke da det biologiske materialet (stamceller) opprinnelig ble lagret til bruk i behandling. Det er tidligere gitt godkjenning for at restmaterialet lagres i en generell forskningsbiobank «Stamceller fra myelomatosepasienter» (vår ref 2012/1573) med forskning på myelomatose.

Er det mulig å forutsi cytostatikarespons hos myelomatosepasienter?

Samarbeid

Toril Holien, Kristian Kobbenes Starheim

Beskrivelse

REK-nr: 2012/1501
Dette prosjektet tar sikte på å finne ut om det er mulig å forutsi respons på cytostatikabehandling hos enkeltpasienter som blir behandlet for myelomatose, ved å utføre in vitro måling av effekt av cytostatika i myelomceller fra den samme pasienten.

Endringer i arvestoffet under behandling av myelomatose

Samarbeid

Norge og Nederland.

Beskrivelse

REK-nr: 2017/2043
Myelomatose er en blodkreftsykdom som utgår fra plasmacellen i beinmargen og som rammer ca 400 personer i Norge årlig. Det har blitt identifisert mer enn 5000 mutasjoner ved myelomatose, men det er ikke påvist spesifikke mutasjoner som kan gi oss til nøkkelen til å forstå hvordan myelomatose oppstår eller utvikler seg. I dette prosjektet vil vi undersøke utviklingen av mutasjoner mellom to veldefinerte utviklingstrinn av sykdommen, enten fra diagnosetidspunkt til første tilbakefall eller mellom to tilbakefall. Hos noen pasienter vil vi også undersøke utviklingen gjennom flere tilbakefall. Mutasjoner som oppstår før tilbakefall vil ha større sjanse for å ha direkte betydning for utvikling av sykdommen. Nye mutasjoner hos pasienter som har blitt resistente mot et medikament, er spesielt interessante fordi det kan være nøkkelen forstå resistensutvikling og hvorledes dette kan reverseres. Vi samarbeider med Nederland som samler prøver til prosjektet.

Ixazomib citrate ved nydiagnostisert myelomatose

Prosjektleder

Einar Haukås

Samarbeid

Myelomgruppa ved St. Olavs hospital bidrar i prosjektet. Prosjektledelsen er ved Stavanger Universitetssjukehus.

Beskrivelse

REK-nr: 2014/1882
Myelomatose er en ikke-kurerbar kreftsykdom i beinmargen. Det gis i dag behandling med kombinasjoner av stoff som i de fleste tilfeller gir god lindring av symptomer og som gir livsforlengende effekt. De siste 15 årene har det kommet til nye stoff som har forbedret resultatene. Ixazomib er et nytt stoff som gis i tablettform. Det gis i denne studien til pasienter over 65 år. Stoffet gis først sammen med thalidomid og deksametason, som brukes hos eldre pasienter i dag. Etter denne induksjonsbehandlingen får halvparten vedlikeholdsbehandling med Ixazomib, halvparten får ingen aktiv behandling. Studien har to hovedformål: 1) Undersøke hvor sterk effekten denne kombinasjonen er sammenlignet med dagens behandling. 2) Undersøke om vedlikeholdsbehandling av Ixazomib forlenger tiden før tilbakefall når man sammenligner med ingen behandling. Vanligvis gis ikke vedlikeholdsbehandling ved myelomatose. I tillegg skal bivirkninger, livskvalitet og overlevelse i de to gruppene registreres.

Immunforsvarets betydning for kreftutvikling og kreftbehandling

Prosjektleder

Magne Børset

Beskrivelse

REK-nr: 2018/467
Prosjektets mål er å kartlegge samspillet mellom immunforsvaret og kreftcellene med det mål å kunne fremme immunresponsen mot kreftcellene. Vi vil særlig studere beinmargskreften myelomatose, men andre blodkreftsykdommer og svulster i andre organ kan også bli studert. Vi vil kartlegge forekomsten av de ulike cellene i immunapparatet i mikromiljøet rundt kreftcellene hos pasientene og se på forekomsten av såkalte sjekkpunktmolekyler (molekyler som bidrar til å regulere immunsvaret) på immuncellene og på kreftcellene. Videre vil vi ved hjelp av hemmende eller stimulerende legemiddelkandidater se om det er mulig å regulere immunsvaret til bedre å bekjempe kreftcellene. Undersøkelsene vil omfatte, men ikke begrense seg til, studier av molekylene PD1, PD1L, CD39, CD73, adenosin og adenosinreseptorer

Biologisk kartlegging av myelomatose

Prosjektleder

Anders Sundan

Samarbeid

Anders Waage, Therese Standal, Carl-Jørgen Arum, Toril Holien, Kristine Misund, Anne-Marit Sponaas, Marita Westhrin, Magne Børset, Gaute Brede

Beskrivelse

REK-nr: 2011/2029
Myelomatose er en uhelbredelig kreftsykdom der det er stor variasjon mellom pasienter når det gjelder levetid med sykdommen og responser på behandling. En antar at dette skyldes biologisk variasjon i kreftcellene, og prosjektet har som mål å identifisere undergrupper av myelomatosepasienter basert på den underliggende variasjonen i kreftceller og kreftcellenes interaksjon med omkringliggende vev. Det skal benyttes allerede innsamlet biologisk materiale og helseopplysninger oppbevart i Regional Forskningsbiobank. Studien skal inkludere prøver fra ca. 300 pasienter. Dette er en kartlegging med mange delprosjekter.

Endringer i beinmarg og blod under pågående behandling mot myelomatose

Prosjektleder

Anders Waage

Samarbeid

Anders Sundan, Therese Standal, Anne-Marit Sponaas.

Beskrivelse

REK-nr: 2016/81
Vi vil undersøke hva som skjer med kreftcellene i benmargen etter start av behandling for myelomatose. Dette er aldri tidligere blitt undersøkt og vil kunne avsløre nye angrepspunkter for behandling. Med dette formålet vil vi ta benmargsprøve dag 0, 3 og 7 etter behandlingsstart samt blodprøve daglig i 7 dager. I benmargsprøven vil vi undersøke kreftcellene, benmargsplasma og sammensetningen av andre celler (T celler, B celler, dendritiske celler, makrofager). Særlig T cellene er interessante fordi kreftmedisin som aktiverer T celler er svært aktuelt. I blodprøven vil vi undersøke sirkulerende tumor-DNA som gir et bilde av mutasjoner i kreftcellene.   Prosjektet har 3 delprosjekter: 1.Analyse av kreftcellene i beinmargen i initalfasen av behandlingen 2.Karakterisering av immunsystemet i første fase av behandlingen mot myelomatose 3.Analyse av inflammasjonsmarkører i beinmargsplasma og blod fra myelompasienter

Andre kreftformer
Mikro-RNAs rolle i utvikling av prostatakreft

Prosjektleder

Sandra Amalie Dybos

Beskrivelse

REK-nr:  2014/1487
Mikro RNA, miRNA, er ikke-kodende RNA som regulerer genekspresjon typisk ved å blokkere translasjon av mRNA. miRNA spiller en sentral rolle i utvikling av kreft, og gjennom et kompleks regulatorisk nettverk påvirkes ulike cellers funksjoner. miRNA er fremhevet som en potensiell markør for prostatakreft. I denne studien undersøkes miRNA-profil i serum, pre- og postoperativt, hos pasienter med prostatakreft som opereres radikalt (n=30). Sekvensering av miRNA blir gjort for å undersøke om det foreligger forskjeller i miRNA-uttrykk før og etter operasjon, og dersom det viser seg at miRNA-uttrykket endres etter operasjon vil det være interessant å undersøke hvilke cellulære prosesser disse miRNA påvirker, dette for å kunne forstå mer av miRNAs rolle i utvikling av prostatakreft.