Fertilitet, svangerskap og kvinnehelse

 Prosjektleder

Eszter Vanky

 

Tidslinje

2012-2017

 

Donorer 

500

 

Antall prøver

28500 blodfraksjoner

360 placenta

 

Prøvetype

Serum og fullblod fra perifert blod og navlestreng

Placenta

 

Samarbeid

St. Olavs Hospital; Ålesund sykehus; UNN Bodø sykehus; Vestre Viken avd. Drammen; Tønsberg sykehus; Porsgrunn sykehus; Skien sykehus; Sykehuset innlandet, Lillehammer; Haukeland universitetssykehus; Umeå sjukhus; Sødersjukhuset; Uppsala sjukhus; Ørebro sjukhus; Karolinska sjukhuset; Landspitali Reykjavik

 

PregMet2

Hensikten med PregMet 2 studien er å undersøke om metforminbehandling sammenlignet med placebo fra 1.trimester forebygger senabort og preterm fødsel hos PCOS kvinner i en større randomisert, kontrollert, multisenter studie. Man ønsker å inkludere ca 1000 gravide PCOS kvinner diagnostisert etter Rotterdam kriteriene med singelton svangerskap, som så randomiseres til metformin 1000 mg x 2 daglig eller placebo. Det planlegges fem konsultasjoner med klinisk undersøkelse og prøvetagning i løpet av svangerskapet. Barna vil bli fulgt opp noen år etter fødselen. Det skal gjøres genetiske analyser (SNP) for å studere om effekten av metformin avhenger av noen normalt forekommende genkombinasjoner. Rekruttering skjer gjennom annonser i media, nettsider og oppslag ved polikliniske avdelinger. Studien foregår i Norge, Island og Sverige.

 Prosjektleder

Gunhild Garmo Hov

 

Tidslinje

2014 →

 

Donorer 

200

 

Antall prøver

2600

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og buffycoat

 

Svangerskapsbiobanken

Prosjektet har til hensikt å samle inn biologisk materiale fra gravide kvinner som henvises til fosterdiagnostikk ved Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM) ved St. Olavs Hospital. Forespørsel om deltakelse blir sendt sammen med innkallingen til undersøkelse ved NSFM, og blodprøver samles inn samtidig med at blodprøve til fosterdiagnostikk tas. Eventuelt annet biologisk materiale (blod, urin, vevsprøver) som tas eller sendes til St. Olavs Hospital i løpet av svangerskapet eller ved fødsel skal også lagres. Det biologiske materialet skal brukes til forskning på prediksjon og diagnostikk av svangerskapskomplikasjoner og sykdomstilstander hos både mor og foster. Videre vil man kunne anvende materialet til å se på nøyaktighet av etablerte fosterdiagnostiske tester men også til å utvikle nye metoder.

 Prosjektleder

Marit Sæbø Indredavik

 

Tidslinje

2013-2020

 

Donorer 

200

 

Antall prøver

2400

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og buffycoat

 

Lav fødselsvekt og hjerneutvikling

Dette er en oppfølgingsstudie av unge voksne som enten ble født for tidlig med svært lav fødselsvekt (<1500g) eller til termin med lav fødselsvekt (<10-percentilen), sammenlignet med en kontrollgruppe med normal fødselsvekt. Deltakerne er tidligere undersøkt ved 14 og 20 år. Denne oppfølgingen ved 25-28 år vil bestå av psykiatrisk og kognitiv vurdering, fysisk helsestatus, blodprøve for bla. genetiske analyser og MR-undersøkelse av hjernen. Målet er å kartlegge hjerneutvikling i forhold til psykisk og fysisk helse, kognisjon og genetikk. Resultatene vil sammenlignes med data fra to tidligere undersøkelser. Data skal innsamles fra 180 deltakere i Norge etter informert samtykke. I tillegg skal 1200 deltakere rekrutteres i samarbeidslandene (USA, Canada, Australia og New Zealand).

Prosjektleder

Trine Moholdt

 

Tidslinje

2013-2020

 

Donorer 

20

 

Antall prøver

750 blodfraksjoner

60 urinprøver

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og buffycoat

Urinprøver

 

Samarbeid

St. Olavs Hospital Forskningsposten

 

Effekt av trening før assistert befruktning

Kvinner med overvekt/fedme har økt forekomst av subfertilitet. Noe av mekanismen for dette er trolig redusert insulinsensitivitet. Formål: Vi ønsker å undersøke om kvinner henvist til, og akseptert for, assistert befruktning kan ha økt sjanse til å bli gravid om de trener systematisk i en periode før assistert befruktning.