Prosjekt­spesifikke forsknings­biobanker

Innsamlinger  -> Prosjektspesifikke forskningsbiobanker


Prosjektspesifikke forskningsbiobanker er biobanker med materiale som er innsamlet til et konkret formål. Disse innsamlingene er initiert av en forskningsgruppe/prosjektleder som skal bruke materialet til dette definerte formålet. Deltakere/donorer signerer på et prosjektspesifikt samtykke der formålet er beskrevet.

Forskningsgruppen/prosjektleder vil forvalte og bruke materialet. Dersom det skulle bli overskuddsmateriale, må annen bruk av dette, som for eksempel overføring til en generell forskningsbiobank, søkes godkjenning hos REK.

Prosjektspesifikke forskningsbiobanker filtrert etter kategori

Utvikling av metode til å identifisere myelompasienter som kan få alvorlige bivirkninger ved immunterapibehandling

Persontilpasset behandling av barneleddgikt, MinJIA. En nasjonal randomisert studie av effekten ved ulike behandlingsstrategier og mulige risikofaktorer for behandlingssvikt.

Mindre psoriasis med diett, pilotprosjekt

ACT-basert rehabilitering av postkommotio-plager: en randomisert kontrollert studie

Biomarkører for myokardskade ved fysisk aktivitet

NORSMI – Norwegian Research in Mental Illness

Blod, urin og nyrevev for Norsk nyreregister

Undersøkelse av patofysiologiske mekanismer ved kronisk lymfatisk leukemi og beslektede sykdommer

Serummålinger av nye antistoffbasserte kreftlegemidler og biomarkører

Intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft

Kombinert carfilzomib og hydroksyklorokin hos pasienter med myelomatose – En fase I studie

En observasjonsstudie av pasienter med tykk- og endetarmskreft i Midt-Norge

En randomisert fase II studie med atezolizumab i kombinasjon med immunogen kjemoterapi for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft

CUT: COVID-19 undersøkelsen i Trøndelag

Agitasjon ved innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling

Antibiotika ved pneumoni hos førskolebarn

BAROBS – oppfølgingsstudie etter fedmekirurgi i Helse Midt-Norge

Betydningen av antinevronale antistoffer i akutt psykiatri

Biologisk materiale fra pasienter operert for svulst i bryst

Biomarkører hos pasienter innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt

Biomarkører i prognostiseringen av saktevoksende hjernesvulster

Bronkiolitt: Inflammatorisk respons og lungefunksjon i skolealder

Effekt av stabilisering- og ferdighetstreningskurs for polikliniske pasienter med langvarige traumereaksjoner

Effekt av vitamin A- og D-status og trening i graviditeten på skjeletthelse og kroppssammensetning hos barnet

En biopsykososial studie av stress i rusbehandling

Exergaming som en alternativ treningsmetode for ungdom

Fedmegeners betydning for kosthold og metabolisme ved sykelig overvekt

Fettvev – funksjon og respons på trening – hos kvinner med og uten polycystisk ovariesyndrom

Fysisk aktivitet og kronisk nyresykdom

Genetikk og Affektiv Prediksjonsstudien (GAP-studien)

Hjemmebasert trening med telemedisinsk støtte for hjertesviktpasienter

Hjerte- karsykdommer etter pustestyrt strålebehandling

INSTAR-studien: En randomisert, dobbeltblind studie for å forebygge astma hos barn

Kognitiv funksjon etter hjerneslag

Lette og moderate hodeskader

MIDNOR-Stroke

Omega-3 fettsyrer som en del av fremtidig kreftbehandling

PLAYPULSE: Kan du spille deg i god form?

Psoriasis og psoriasis artritt biomarkører

Svangerskap og revmatisk sykdom

United Airways Biobank

Videre undersøkelser av aktuelle alkoholmarkører