Generell forskningsbiobank for oral helse

Innsamlinger  -> Generell forskningsbiobank for oral helse

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) skal være den private og offentlige tannhelsetjenestens ressurssenter når det gjelder forskning og utviklingsarbeid og være bindeleddet mellom tannhelsetjenesten og NTNU, andre kompetansesentra og forskningsmiljøer.

Forskning ved TkMN skal ha fokus på de fire forskningsområdene som omtales i Stortingsmelding nr. 35 (2006-2007):

1) Epidemiologisk forskning
2) Forskning på helsefremmende og forebyggende arbeid
3) Praksisnær forskning i tannhelsetjenesten
4) Tannhelsetjenesteforskning.

Formålet med biobanken er å muliggjøre denne satsningen ved til økt kunnskap, samt forbedre forebygging, diagnostikk og behandling.

Pasientgrupper inkludert i generell forskningsbiobank for oral helse

Hjertepasienter

Beskrivelse

Det er samlet spyttprøver fra hjertepasienter ved St. Olavs hospital.

HUNT4-deltakere

Donorer

4000

Prøvetype

Spytt med DNA-stabiliserende buffer

Beskrivelse

Det er samlet ca. 15000 spyttprøver fra over 4000 HUNT4-deltakere.

Kreftpasienter

Beskrivelse

Det er inkludert spyttprøver fra kreftpasienter ved St. Olavs hospital.

Ortopediske pasienter

Beskrivelse

Det er samlet spyttprøver fra ortopediske pasienter ved St. Olavs hospital.