Laboratorievirksomhet i klinikk

Laboratorietjenester  ->  Laboratorievirksomhet i klinikk

Biobank1 har ressurser ut i flere klinikker som bidrar til at innsamling av biologisk materiale kan foregå integrert i sykehuslogistikken. Prøver som går til biobank- og forskningsformål blir så langt det er mulig tatt samtidig som prøver som skal brukes til diagnostikk, noe som gjør det skånsomt for pasient/donor å avgi materiale. Prepareringen av prøvene skjer i stor grad ved laboratorier i klinikkene, noe som sikrer like prosedyrer for preparering og god kvalitet på forskningsmaterialet.

Biologiske væsker

Biobankmateriale som spytt, urin og blod blir preparert ved laboratoriene ved Avdeling for medisinsk biokjemi (AMB) ved St. Olavs hospital. Når prøvene er tatt fra donor, blir de raskt fraktet til prøvemottak. Der sorteres biobankprøvene fra prøvene som skal brukes til diagnostikk, og preparert etter bestemte prosedyrer. Når prøvene er ferdig preparert og fordelt i mindre alikvoter, registreres prøvene i BIOBYTE og lagres etter prosedyre (som regel vil det si fryses). 

Ved andre sykehus er det tilsvarende logistikk med samarbeidende laboratorier som sikrer god kvalitet på innsamling, preparering og lagring av biologiske væsker.

Cellemateriale

Cellemateriale kan isoleres fra ulike prøvetyper, og blir gjort på sykehuslaboratorier som har spesialisert utstyr og prosedyrer for dette.

Vevsmateriale

Preparering av vevsmateriale foregår ved Avdeling for patologi ved St. Olavs hospital. I de fleste tilfeller skjer prepareringen i et spesialisert rom like ved operasjonssalen. Dette sikrer best mulig kvalitet på det biologiske materialet ved at det tar kort tid fra uttak av vevsmaterialet til det er ferdig preparert. Biobank1 har tilsvarende aktivitet ved Orkdal sjukehus, der ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. 

 

Her er en video som viser preparering av en vevsskive fra prostata ved Avdeling for Patologi ved St. Olavs hospital.