Nevrologi

 Prosjektleder

Torild Skandsen

 

Tidslinje

2013-2025

 

Donorer 

400

 

Antall prøver

24000 blodfraksjoner

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og fullblod

 

Samarbeid

St. Olavs Hospital

Trondheim kommunale legevakt

 

Lette og moderate hodeskader

Traumatisk hjerneskade (TBI) er en av de vanligste årsakene til morbiditet blant unge voksne. Hvert år legges ca. 4000 personer med TBI inn i norske sykehus, og 80 % av alle hodeskader klassifiseres som milde (mTBI). De fleste pasienter med mTBI vil ha gjenvunnet normal funksjon på alle områder innen tre måneder. En undergruppe utvikler likevel langvarige plager, postkommotio syndrom (PCS). Prosjektet er en kohortstudie av pasienter med mild og moderat TBI. De undersøkes med avanserte MR-metoder og nevropsykologiske tester. Variabler knyttet til somatiske, emosjonelle og premorbide forhold samles også inn. Blodprøver tas for analyse av biomarkører. Endepunkter i studien er diagnosen PCS, status i yrkeslivet, varighet av sykmelding og generell funksjon. Prosjektet ønsker å fastslå prevalensen av akutte og kroniske symptomer hos pasienter med mild og moderat TBI, samt studere relasjonen mellom endepunktene og funn på MR, risikofaktorer for PCS og nevropsykologiske tester. Deltakerne skal rekrutteres fra St. Olavs Hospital og fra legevakt. Det skal inngå to kontrollgrupper i studien, den ene består av deltakere rekruttert fra ortopedisk avdeling, mens den andre består av friske deltakere.

 Prosjektleder

Ingvild Saltvedt

 

Tidslinje

2015-2025

 

Donorer 

400

 

Antall prøver

10700 blodfraksjoner

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og fullblod

 

Samarbeid

St. Olavs Hospital; Haukeland Universitetssykehus; Veste Viken, Bærum sykehus; Oslo Universitetssykehus; Universitetssykehuset Nord-Norge

 

Kognitiv funksjon etter hjerneslag

Over 55000 nålevende nordmenn har hatt hjerneslag. Mange har kognitve symptomer som nedsatt hukommelse, språkfunksjon, vanskeligheter med å gjennomføre praktiske gjøremål. Noen blir også demente. Studien vil kartlegge hyppigheten og årsaksmekanismene til kognitive endringer etter hjerneslag og forsøke å utvikle en metode for å kunne identifisere risikopasienter tidlig. Betydning av fysisk aktivitet og etterlevelse av forebyggende medikamentell behandling og livsstilsråd vil bli undersøkt. Opp til 1000 pasienter med akutt hjerneslag fra fem ulike sykehus vil bli inkludert. Ved 3 og 18 mnd vil de bli undersøkt med tanke på mental og fysisk funksjon. Det vil også bli tatt MR av hjernen og blodprøver. Kunnskapen fra studien vil gjøre oss i stand til å gi bedre behandling etter hjerneslag og ha betydning for planlegging av helsetjenester framover. Kunnskap fra studien gir et godt utgangspunkt for videre forskning på forebygging og behandling av kognitive endringer etter hjerneslag.

 Prosjektleder

Bent Indredavik

 

Tidslinje

2015-2026

 

Donorer 

200

 

Antall prøver

2500 blodfraksjoner

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og fullblod

 

Samarbeid

St. Olavs Hospital; St. Olavs Hospital avd. Orkdal; Helse Nord-Trøndelag; Helse Møre og Romsdal

 

MIDNOR-Stroke

I Norge får hvert år ca. 13000 personer hjerneinfarkt. Antall hjerneslag er antatt å øke med 50 % fram mot 2030 på grunn av flere eldre. Mange vil leve med store funksjonsnedsettelser og redusert livskvalitet etter et hjerneslag. Gjennom å etablere en kohort på 1300 pasienter med første gangs hjerneinfarkt og hjernedrypp (TIA) behandlet ved alle sykehus i Midt-Norge vil vi studere forekomsten av og hvilke faktorer som bestemmer hvem som får et nytt hjerneslag, hvem som dør og hvem som får varig funksjonshemning i en 10 års periode etter hjerneinfarktet og episoden med TIA. Spesielt ønsker vi å se på hvilken betydning funksjonsnivå, fysisk aktivitet, bruk av blodfortynnende og oppnåelse av behandlingsmål for blodtrykk, kolesterol og røykeslutt 3 måneder etter hjerneinfarktet har for senere død, funksjonshemning og risiko for nye slag. Målet er å forbedre dagens slagbehandling og effektivisere ressursbruken inn mot det som er viktig for å sikre overlevelse med god funksjon og livskvalitet.

Prosjektleder

Wenche Moe Thorstensen

 

Tidslinje

2015-2026

 

Donorer 

200

 

Antall prøver

2500 blodfraksjoner

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og fullblod

 

Samarbeid

St. Olavs Hospital; St. Olavs Hospital avd. Orkdal; Helse Nord-Trøndelag; Helse Møre og Romsdal

 

United Airways Biobank

Formålet med biobanken er å samle materiale fra de øvre luftveiene hos pasienter med luftveissykdommer slik at immunologiske og virale faktorer kan analyseres.