ACT-basert rehabilitering av postkommotio-plager: en randomisert kontrollert studie

Formålet med prosjektet er å evaluere effekt og gjennomførbarhet av en behandlingsform for personer som har fått langvarige postkommotioplager (PCS) og posttraumatisk hodepine (PTH) etter lett hodeskade. Behandlingen er en tverrfaglig intervensjon som baseres på Acceptance amd Commitment Therapy (ACT), som har blitt stadig mer utbredt innen rehabilitering. Målgruppen er personer mellom 18 og 65 år, som har hatt PCS of PTH etter lett hodeskade i mer enn 6 måneder, og som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av tiltak som psykoedukasjon, medikamentell behandling av hodepine og økt fysisk aktivitet. De identifiseres ved at de har vært, eller er, henvist til ordinær poliklinikk ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, avd for ervervet hjeneskade. De potensielle deltakerne er også deltakere i en longitudinell observasjonsstudie av PCS/PTH (REK nr 2018/2159: Minimal og lett hodeskade: trening og poliklinisk oppfølging ved St. Olavs hospital). I den studien svarer de på en rekke spørsmål og spørreskjema angående demografiske forhold, tidligere og nåværende helseplager, intensitet av PCS/PTH og aktivitetsnivå innen arbeidsliv, fysisk aktivitet, mentale og sosiale aktiviteter. REK har også godkjent innsamling av blodprøver og MR av hjernen i den studien. Dette er ikke hittil tatt inn i datainnsamlingen pga manglende finansiering. Det kan bli aktuelt å begynne med innsamling av slike data i denne studien. Dette er en randomisert, kontrollert studie, dvs at halvparten trekkes ut til å motta behandlingen, mens halvparten får et enklere tilbud, som vi kaller «standard behandling», som vil si at de overføres tilbake til fastlege. Begge grupper vil motta en oppfølgingssamtale på telefon med en behandler fra klinikken vår. Intervensjonen er «ACT-basert rehabilitering», en tverrfaglig rehabilitering i gruppe på 6-8 personer. ACT, aksept- og forpliktelsesterapi på norsk, er en variant av kognitiv atferdsterapi. I ACT klargjør man hva man setter pris på i livet og hvordan man vil leve det. Deltakerne blir i terapien oppfordret til å rette sin atferd mot å leve etter sine verdier, framfor å unngå symptomer. Gjennom øvelser i oppmerksomt nærvær, lærer de seg å håndtere sine tanker mer hensiktsmessig. ACT er diagnoseuavhengig, og deltakerne inngår i grupper sammen med ordinære, kliniske pasienter med muskel-skjelettplager og kronisk smerte. Intervensjonen består av 7 sesjoner med ACT, hver på 2.5 timer, 2 sesjoner pr uke. I tillegg inneholder intervensjonen veiledning i fysisk aktivitet og noe individuell oppfølging av ACT-terapeut, fysioterapeut og sosionom. Før, under og etter intervensjonsperioden, svarer deltakere i studien på spørreskjema som kartlegger helseplager, funksjon og deltakelse. Tre måneder etter at siste deltaker har avsluttet intervensjonen, skal det gjøres statistiske analyser som kan svare på om det er forskjeller i grad av plager, funksjon eller deltakelse mellom de som fikk intervensjonen og de som var i kontrollgruppa. Det primære utfallsmålet er Patient-specific Function Scale, som måler deltakerens gradering av funksjonsvansker innen tre egen-definerte aktiviteter, og er valgt siden målet med behandlingen er økt funksjon innen aktiviteter som er viktige for den enkelte. Sekundære utfallsmål er intensitet av symptomer og deltakelse i arbeid eller studier. Noen deltakere kan bli forespurt om å delta i intervjuer som skal danne grunnlag for kvalitativ analyse, for å få svar på deres opplevelse av intervensjonen. Dersom intervensjonen har effekt, har det stor betydning for veldig mange pasienter som i dag har et dårlig behandlingstilbud. De vil kunne få hjelp til å mestre sine plager på en ny måte og oppnå mindre smerter, bedre funksjon og livskvalitet i sin hverdag. Hvis behandlingen er nyttig, har det stor betydning for helsetjenesten, som vil ha effektiv behandling å tilby, og det kan føre til en økonomisk gevinst for samfunnet i form av sparte utgifter til sykepenger og behandling som ikke er like effektiv.

 

Kvalifikasjoner

Publisert

13. september 2021