Biologisk kartlegging av myelomatose

REK-nr: 2011/2029

Myelomatose er en uhelbredelig kreftsykdom der det er stor variasjon mellom pasienter når det gjelder levetid med sykdommen og responser på behandling. En antar at dette skyldes biologisk variasjon i kreftcellene, og prosjektet har som mål å identifisere undergrupper av myelomatosepasienter basert på den underliggende variasjonen i kreftceller og kreftcellenes interaksjon med omkringliggende vev. Det skal benyttes allerede innsamlet biologisk materiale og helseopplysninger oppbevart i Regional Forskningsbiobank. Studien skal inkludere prøver fra ca. 300 pasienter.

Dette er en kartlegging med mange delprosjekter: 

PHGDH in multiple myeloma

Magne Børset

Phosphoglycerate dehydrogenase/Fosfoglyseratdehydrogenase (FGDH) er et nivå-hemmende enzyme i de-novo serin-syntesen. Tidligere studier viser at FGDH-aktiviteten bidrar til motstandsmekanismer ved ulike maligniteter. Derfor ønsker vi å teste sensitiviteten til primære myelom-celler til FGDH-hemmere.

 

Molekylærbiologiske studier av myelomatose med vekt på biologiske undergrupper av myelomatose, terapeutiske målmolekyler og karakterisering av støtteceller i beinmarg

Therese Standal

Glykosyltransferase regulerer glykosylering av immunglobuliner. I det aktuelle prosjektet ser vi på om immunglobuliners rolle i myelomatose og har vist at glykosylering av immunglobuliner er endret mellom myelompasienter og friske kontroller, samt mellom pasienter med og uten beinsykdom. Vi ønsker å analysere proteinuttrykk i CD138+ celler fra pasienter ved diagnose og residiv med western blot for å se om IL-32 er oppregulert i residive pasienter og om dette kan regulere glykosyltransferaser og dermed glykosylering av immunglobuliner.

 

CD39 hemmende rolle i ny terapi mot myelomatose

Anne Marit Sponaas

Vi har funnet ut at inhibering av CD39 og CD73 på myelomceller og andre beinmargceller reduserer dannelse av immun-suppresivt adenosin og aktiverte T-celle vekst og aktivitet, og som fører til reduksjon av tumor i celler og mus. Vi vil undersøke celleprøver fra pasienter for å se om antistoff mot CD39 og CD73 vil redusere produksjon av adenosin generert fra ATP. Vi vil teste adenosinproduksjon med HPLC/MS fra kokultur av myelomceller og CD138-beinmargceller med og uten CD39 inhibitor og anti CD73 antistoff.

 

Exosom-mediert HGF-signalering i myelomatose

Carl-Jørgen Arum

Prosjektet omhandler myelomderiverte exosomers evne til å mediere HGF-signalering i osteoblaster. I den forbindelse har vi av Reviewere i Experimental Cell Research blitt anmodet å undersøke om HGF kan identifiseres på overflaten av exosomer derivert fra primære myelomceller og isolert fra benmargsplasma. Exosmer vil bli isolert fra disse med ultrasentrifugering og HGF forsøkt dektert med ELISA.

 

Kvalifikasjoner

Publisert

25. februar 2020