Biologisk materiale fra pasienter operert for svulst i bryst

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. I dette prosjektet skal det samles inn ferskt vevsmateriale fra svulstrammede bryst, blodprøver og urinprøver fra pasienter som innlegges til mastektomi eller reseksjon på grunn av tumorsykdom ved St. Olavs Hospital. Vevsprøven består av svulstmateriale som likevel skal fjernes kirurgisk som del av den ordinære behandlingen, i tillegg tas ekstra blodprøve og urinprøve. Det søkes om opprettelse av forskningsbiobank. Vevsprøver fra brystsvulster skal analyseres mhp metabolsk profil ved bruk av MR spektroskop, mikromatriseteknologi (helgenomanalyser), histologi og immunohistokjemi. Formålet med prosjektet er å få detaljert kunnskap om årsakssammenhenger for det metabolske mønsteret som observeres, og hvordan dette kan brukes for prognose og prediksjon av behandlingseffekter. I tillegg til det biologiske materialet innhentes opplysninger fra journal. Om lag 50 – 100 pasienter kan inkluderes hvert år

Kvalifikasjoner

Publisert

30. september 2019