Biomarkører hos pasienter innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt

Konsentrasjonen av hjertespesifikt troponin i plasma benyttes for å påvise og å utelukke akutt hjerteinfarkt (AMI). Ulike typer hjertespesifikt troponin kan måles. For å kunne utelukke AMI må man benytte analysemetoder som kan måle lave konsentrasjoner med høy presisjon. Studien er en prospektiv kohortstudie og vil omfatte pasienter som innlegges akutt ved St Olavs hospital og som får målt troponin T (cTnT) som ledd i utredningen av mulig AMI. I tillegg måles troponin I (cTnI) med ny og følsom metodikk. Pasientenes diagnoser blir i fastsatt uten tilgang til resultatene for cTnI. Ved å studere hvor mange pasienter som fyller kriteriene for diagnosen AMI basert på måling av cTnI og cTnT kan man kartlegge om cTnI målt med aktuell metode medfører signifikant dårligere diagnostikk enn basert på cTnT. Dette vil være nyttig kunnskap for eventuelt å beslutte å ta i bruk metoden for cTnI. Det blir i prosjektet også etablert en forskningsbiobank for å kunne studere andre relevante biomarkører.

Kvalifikasjoner

Publisert

30. september 2019