Blod, urin og nyrevev for Norsk nyreregister

Hensikten med prosjektet er å studere hvordan man kan forbedre behandling for kronisk nyresykdom. Prosjektgruppen skal i tillegg til innsamling av biologisk materiale, sammenstille helseopplysninger fra tidligere helseundersøkelser, helseregistre, pasientjournaler og forskningsbiobanker. Det er planlagt undersøkelse mhp mRNA uttrykk i nyrebiopsier men ingen tradisjonelle genetiske studier for å avdekke risiko for fremtidig sykdom. Hensikten er å finne viktige patologiske mekanismer for sykdomsprogresjon hos nyrepasienter. Studien inkluderer tre typer deltakere: HUNT-deltakere med påvist nyresykdom og friske kontroller, sykehuspasienter som skal eller har tatt nyrebiopsi og som har samtykket til deltakelse i Norsk Nyremedisinsk Register, og deltakere i andre kohorter for validering av funn. I tillegg vil prosjektgruppen samle inn blod og urin fra pasienter som skal til nyrebiopsi ved norske sykehus.

Dette er den norske delen av et norsk – amerikansk forskningsprosjekt med tittelen «Kidney Tubular Damage and Dysfunction Identify a Novel Axis of Chronic Kidney Disease (CKD)» som finansieres av hhv. NFR og NIH med planlagt oppstart 2020. Dette inkluderer at anonymisert biologisk materiale fra Norsk nyreregisters biobank kan bli sendt til laboratorier i USA for spesialundersøkelser og valideringsstudier, og likedan at vi kan motta materiale fra våre amerikanske partnere.

Kvalifikasjoner

Publisert

13. september 2021