En biopsykososial studie av stress i rusbehandling

Hensikten med studien er å se på om det er signifikante endringer i stressresponser og motivasjon over tid hos pasienter som fullfører rusbehandling. Man skal også undersøke assosiasjoner mellom stressresponser og motivasjon samt hvordan stressresponser og motivasjon er assosiert med behandlingsavbrudd. Sosial og psykologisk stressrespons skal måles ved hjelp av spørreskjema, mens biologisk stressrespons måles ved kortisolnivå i spytt. I tillegg er det planlagt å registrere relevante helseopplysninger fra pasientjournal tilknyttet behandlingsstedet. Studiepopulasjon er 210 pasienter som blir behandlet ved døgnenhet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Deltakerne skal rekrutteres ved oppstart av sin behandling.

Kvalifikasjoner

Publisert

1. oktober 2019