Evaluering av førstelinjebehandling av spreke pasienter med myelomatose

REK-nr: 68125

Prosjektet fokuserer på pasienter under 70 år som er spreke nok til å få utført høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS). Prosjektet er todelt. I den første delen planlegger vi å bruke data fra Kreftregisteret og HMAS-sentrene i perioden 2000-2020 for å se om andel pasienter som får HMAS har endret seg over tid og hvordan overlevelse har endret seg over tid både for pasienter som får HMAS og de som ikke gjør det. I den andre delen vil vi bruke biologisk materiale for å vurdere om biokjemiske parametere og varianter i gener har relevans for behandlingen.

Kvalifikasjoner

Publisert

17. juni 2021