Hjemmebasert trening med telemedisinsk støtte for hjertesviktpasienter

Fysisk trening har en sterk anbefaling ved hjertesvikt i retningslinjer, men så lite som ca 20% deltar i hjerterehabiliteringsprogrammer. Vi vil ved en randomisert kontrollert studie studere om et nyutviklet rehabiliteringsprogram, som kombinerer treningsinstruksjon, veiledning og rådgiving via internett (telerehabilitering), medfører meningsfulle og vedvarende endringer i fysisk aktivitet. Vi vil videre evaluere effekten på utfall som funksjonskapasitet, kondisjon, livskvalitet, ekkokardiografiske hjerte- og nyrefunksjonsmål og helseøkonomi. Det innovative programmet vil bli evaluert blant hjertesviktpasienter som ikke ønsker eller har mulighet til å delta i standard hjertesviktrehabilitering ved St. Olavs Hospital og Sykehuset Levanger. Totalt 70 pasienter, 1:1 randomisering. Vi vil evaluere effektene av at rehabiliteringen flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Således kan tilbudet for gruppen(r) bedres, og ulikheter relatert til alder, kjønn og bosted reduseres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Kvalifikasjoner

Publisert

30. september 2019