INSTAR-studien: En randomisert, dobbeltblind studie for å forebygge astma hos barn

Hos småbarn forekommer virusutløste luftveisinfeksjoner med tungpust og hvesing hyppig. Slike episoder kan øke risikoen for astma, som er en av de hyppigste kroniske sykdommer hos barn. En ny finsk studie viste at astma kan forebygges med en kort kortikosteroid kur til barn som innlegges med rhinovirus utløst luftveis obstruksjon første gang. Vi vil studere om en slik intervensjon, etterfulgt av 3 måneders kur med inhalasjonssteroider, kan forebygge astma utvikling hos barn innlagt i 1-2 leveår med førstegangs rhinovirus utløst obstruktiv lungeinfeksjon. Dette er et internasjonalt multisenter, randomisert, dobbelblind studie. Vi vil i løpet av en 2 års periode inkludere 280 tidligere friske barn når de innlegges. Hoved utkommer er tid til ny obstruktiv episode og behov for start av forebyggende astmamedisin. Barna vil bli fulgt opp med 5 kontroller fram til 6 år etter intervensjonen, og etter 14 år med oppfølging igjennom reseptregisteret.

Kvalifikasjoner

Publisert

1. oktober 2019