Intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft

Vi har ikke evidens for at dagens kreftoppfølging påvirker livskvalitet eller overlevelse. Tilbakefall av gynekologisk kreft gir ofte symptomer, men bare halvparten oppsøker lege tidligere. Mange kreftoverlevere får dessuten ikke hjelp til å håndtere fysiske og psykiske seneffekter. I et nytt kontrollopplegg vil halvparten av legekonsultasjonene erstattes av sykepleiere som fokuserer på psykososial helse og økt egenmestring. Som støtte har vi utviklet en telefon-app med kreftspesifikk informasjon, månedlig selv-rapportering av symptomer, og råd om fysisk aktivitet. Formålet er å styrke pasientens mestringsstyrke og livskvalitet. Andre mål er tidlig rehabilitering, tidligere oppdaget tilbakefall, biomarkør-analyser, reduserte helseutgifter og økt samhandling med primærhelsetjenesten. Vi vil sammenligne sykepleier/lege-oppfølgingen med tradisjonell oppfølging hos 754 kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft ved 10 norske sykehus (intervensjon- eller kontroll sykehus) i 5 år.

Kvalifikasjoner

Publisert

13. september 2021