Mindre psoriasis med diett, pilotprosjekt

Psoriatisk sykdom er en systemisk betennelse som manifesteres i hud og ledd, med flere følgesykdommer. Det finnes ingen objektive biomarkører for psoriatisk sykdom. Overvekt øker risiko for utvikling av psoriasis, følgesykdommer og sykdomsaktivitet. 8,5% av den voksne norske befolkningen har psoriasis. Omtrent 30% utvikler psoriasis artritt. Tidlig behandling mot psoriasis artritt er viktig, men en betydelig andel psoriatikere har udiagnostisert psoriasis artritt. Sammensetningen av urin og blod reflekterer biokjemiske prosesser i kroppen, og kan endres ved sykdommer. Flere potensielle biomarkører for psoriatisk sykdom er påvist i urin og blod, og redusert citrat i urin er rapportert som en potensiell markør for flere betennelsestilstander. Pilotprosjektet «Psoriasis og psoriasis artritt biomarkører» med omtrent 100 prosjektdeltakere, fant redusert citrat i urin hos deltakere med psoriatisk sykdom. Den underliggende hypotesen er at psoriatisk sykdomsaktivitet reduseres ved vekttap, forårsaket av underliggende endringer i molekylære mekanismer for psoriasissykdom og fettvev. Det langsiktige målet er å utvikle objektive biomarkører av psoriasissykdom gjennom å beskrive de molekylære mekanismene som er involvert. Det kortsiktige målet er å beskrive molekylære endringer involvert i vekttap for psoriatikere. Vi vil rekruttere voksne psoriatikere (over 18 år, N=20) med plakkpsoriasis og BMI over 25 kg/m2. Deltakerne vil bli randomisert til to grupper; intervensjon og kontrollgruppe. Intervensjonen er lavkalori-diett. Alle prosjektdeltakere blir undersøkt ved fire tidspunkt: ved oppstart, og etter 6, 10 og 26 uker. Ved alle fire tidspunkt blir alle deltakere veid, tatt mål av midje og hofte, samt undergår en InBody-skann. De vurderes også for Psoriasis and Area Severity Index (PASI) og fyller ut et skjema for livskvalitet (Dermatological Life Quality Index)Deltakerne i intervensjonsgruppen vil i tillegg ha en ukentlig oppfølging med sykepleier i de ti ukene med diett og stabilisering. Fastende blod og urineprøver lagres ved -80°C med temperaturlogging ved Biobank1® kjernefasiliteten, inkludert prøver for senere mål av hsCRP og cytokine-assays. Metabolsk profilering av alle prøver vil bli gjort ved NTNU MR Core Facility, etter tidligere publiserte standardprotokoller. Protokollen tillater kvantifisering av metabolitter. Data for kontroll og intervensjonsgruppen sammenlignes ved parede ikke-parametriske tester. Sammenhenger mellom metabolske data og klinisk score for psoriasis (PASI) undersøkes ved korrelasjonsanalyser. Alle statistiske tester utføres i SPSS.

Kvalifikasjoner

Publisert

13. september 2021