Persontilpasset behandling av barneleddgikt, MinJIA. En nasjonal randomisert studie av effekten ved ulike behandlingsstrategier og mulige risikofaktorer for behandlingssvikt.

Barneleddgikt (juvenil idiopatisk artritt, JIA) karakteriseres av kronisk betennelse i leddhinnen som igjen kan føre til skader og funksjonstap. Moderne biologiske medikamenter, som tumor nekrose faktor (TNF)-hemmer, fører ofte til rask reduksjon av leddbetennelse. Majoriteten av pasientene oppnår imidlertid ikke behandlingsmålet som en tilstand uten noen sykdomsaktivitet (remisjon). Remisjon er ved barneleddgikt basert på en sammensatt vurdering av sykdomstegn (som morgenstivhet), leddundersøkelse og biologiske betennelsesmål (som C-reaktivt protein). Kortisoninjeksjoner i betente ledd er i utstrakt bruk, men prosedyren er smertefull og krever oftest narkose hos barn. Ingen kontrollerte studier har målt effekten av leddinjeksjoner ved artritt, og vi vet ikke om leddinjeksjoner gir tilleggseffekt hos pasienter som starter behandling med TNF-hemmer. Lite vites også om andre individuelle risikofaktorer, sykdomsfaktorer eller biologiske markører har sammenheng med utilstrekkelig behandlingseffekt hos barn og ungdom med JIA.

Det overordnede formål med prosjektet er å finne strategier for en persontilpasset og optimalisert behandling av barn og ungdom med JIA. Delmålene er å avklare om; leddinjeksjoner i kombinasjon med TNF-hemmer er mer effektivt enn TNF-hemmer alene, bruk av ultralyd og MR av ledd øker muligheten for målrettet behandling, konsentrasjonen av TNF-hemmer i blodet har sammenheng med behandlingseffekt, biologiske mål på betennelse eller genetiske merkestoffer i blod/leddvæske har betydning for behandlingsrespons. Vi vil også undersøke behandlingens betydning for pasientrapportert helse og livskvalitet og analysere helseøkonomiske forhold. MinJIA er en nasjonal randomisert studie der alle helseregioner deltar. Studien ledes fra Oslo Universitetssykehus. Barn og ungdom fra 1-18 år med JIA, hvor behandlende lege finner indikasjon for å starte behandling med TNF-hemmer, kan delta i prosjektet. JIA pasienter som oppfyller studiens inklusjon- og ekslusjonskriterier inkluderes og randomiseres til en av følgende behandlingsarmer; 1) TNF-hemmer og kortisoninjeksjoner i betente ledd, eller 2) TNF-hemmer alene. Studiedeltagerne blir undersøkt ved studiestart og etter ved uke 1, 3, 6, 9 og 12 måneder. Undersøkelsene innebærer spørreskjema om selvopplevd helse, leddundersøkelse, blodprøve til blant annet måling av legemiddelkonsentrasjon og immunogenetiske tester, ultralydundersøkelse av ledd og hos enkelte deltagere MR av ledd. Behandling i studieperioden vil tilpasses i henhold til moderne behandlingsprinsiper for JIA.

Det viktigste utfallsmål er vedvarende remisjon i perioden 6 til 9 måneder etter studiestart. Delmål er bedret pasientrapportert helse og livskvalitet, redusert sykdomsaktivitet og helseøkonomisk nytte. Det er planlagt at 202 barn og ungdom skal inkluderes i prosjektet for å kunne besvare hovedendemålet.

Gjennom analyse av mangeartede faktorer vil MinJIA studien bidra til utvikling av persontilpasset behandling av pasienter med barneleddgikt. Utfall av studien vil få direkte betydning for klinisk praksis. Dersom en strategi som inkluderer injeksjoner i ledd er best, vil MinJIA studien bidra til kunnskapsbaserte anbefalinger med mer vekt på leddinjeksjoner. Dersom det viser seg at kortisoninjeksjoner i betente ledd er overflødig når en starter behandling med TNF-hemmer, vil klinisk praksis endres slik at barn, ungdom og familier kan spares for unødig narkose og ubehagelige og tidkrevende prosedyrer. Derved vil kostnader for samfunnet kunne reduseres. Videre vil sykdomsrelaterte, biokjemiske og genetiske faktorers betydning for behandlingseffekt kunne avdekkes, noe som kan bidra til å identifisere pasienter med risiko for behandlingssvikt.

Kvalifikasjoner

Publisert

13. september 2021