Referanseområder for eldre personer

Målet med studien er å etablere referansegrenser for vanlige laboratorieanalyser for eldre friske personer. Referansegrenser beskriver hvilke resultater man kan forvente hos friske personer og benyttes ved tolking av analyseresultater. Kunnskapen oppnådd i studien vil komme til nytte/praktisk anvendelse ved mange ulike kliniske problemstillinger hvor laboratorieanalyser benyttes ved utredning og oppfølging av eldre pasienter.

Studien vil primært basere seg på innsamlede data og blodprøver fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Ved hjelp av tilgjengelig informasjon om deltakerne vil en populasjon bestående av tilstrekkelig friske personer eldre enn 60 år bli identifisert. Prøver fra disse vil bli analysert og aldersspesifikke referansegrenser estimert. Overførbarhet til andre metoder og populasjoner vil bli sikret ved å etablere egnede referansematerialer og gjennomføre sammenligninger av relevante analysemetoder. I tillegg vil aldersbetingede endringer på individnivå kunne studeres.

Kvalifikasjoner

Publisert

13. september 2021