Serummålinger av nye antistoffbasserte kreftlegemidler og biomarkører

De nye immunterapilegemidlene som tas i bruk i kreftbehandling, er kostbare og mye er ennå uavklart med hensyn til optimal dosering med tanke på avveining mellom ønsket effekt og bivirkninger. Vår avdeling har erfaring med medikamentmålinger av biologiske legemidler innenfor revmatologi og gastromedisin. Disse medikamentmålingene blir ofte brukt til å justere dosering både for å unngå bivirkninger og unødige kostnader samt gjøre avveininger der medikamentkonsentrasjonen er lavere enn forventet. Dosejusteringer basert på medikamentmålinger er et mye mer direkte utgangspunkt for å vurdere den biologisk tilgjengelige medikamentmengden enn dosering basert på kroppsvekt alene. Vi ønsker å måle medikamentkonsentrasjon ved bunnivå (rett før neste dose) og relatere dette til endepunkt som progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse samt bivirkninger. Vi tror dette vil øke kunnskapen om hvordan de nye legemidlene skal brukes til pasientens beste.

Kvalifikasjoner

Publisert

13. september 2021