Revmatologi

 Prosjektleder

Marianne Wallenius

 

Tidslinje

2012 →

 

Donorer 

191

 

Antall prøver

10900 blodfraksjoner

200 cellefraksjoner

 

Prøvetype

Blodfraksjoner: serum, EDTA-plasma, fullblod og buffycoat

Isolerte celler fra blod (PBMC)

 

Samarbeid

St. Olavs Hospital Avdeling for medisinsk biokjemi

 

Svangerskap og revmatisk sykdom

Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom (NKSR) ved revmatologisk avdeling, St Olavs hospital samler inn biologisk materiale fra pasientgruppen (voksne kvinner fra fylte 18 år) med inflammatorisk revmatisk sykdom som planlegger svangerskap eller er blitt gravide. De inkluderte følges opp og blir prøvetatt gjennom svangerskapet. Alle pasientene blir fra før forespurt om inklusjon i REVNATUS, et kvalitetsregister for svangerskap og revmatisk sykdom. Forskning på biologisk materiale fra denne pasientgruppen er vesentlig for å forstå både hvordan sykdomsprosesser kan oppstå og påvirkes. I tillegg er det nødvendig å finne ut hvilken påvirkning medisinsk behandling kan ha på selve svangerskapet og fosteret.

Prosjektleder

Ruth Stoklund Thomsen

 

Tidslinje

2012-2020

 

Donorer 

65

 

Antall prøver

1800 blodfraksjoner

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og buffycoat

 

Samarbeid

Forskningsposten

 

Intervall trenings-studie ved psoriasis artritt

Målet med studien er å undersøke effekten av 4x4 intervalltrening på pasienter med psoriasis artritt, med tanke på inflammatorisk aktivitet, toleranse for treningstypen, kardiovaskulær risikoprofil, fatigue, livskvalitet og arbeidskapasitet. Treningen består i intervalltrening på sykkel 2 ganger i uken i 12 uker og egentrening en gang i uken. Studien skal inkludere 60 pasienter med psoriasis artritt i alderen 18 - 65 år. Pasientene blir randomisert til enten intervensjon eller kontrollgruppe. Det skal gjøres kliniske undersøkelser av deltagerne før og etter intervensjonen, og seks måneder etter avsluttet treningsperiode. Undersøkelsen inkluderer blant annet konvensjonelle røntgenbilder og MR samt muskelbiopsi og blodprøver for bl.a. gen-ekspresjonsanalyser.