Felles for de tematiske innsamlingene er at de inkluderer materiale og opplysninger fra pasienter som har samtykket til
forskning for å forebygge sykdom, samt å forbedre diagnostikk og behandling innenfor sykdommer relatert til et tematisk felt.

Forskningsbiobanken skal bidra til økt forskning på kreft i helseregionen ved å sørge for innsamling av biologisk materiale fra kreftpasienter. Formålet er å gi økt kunnskap om årsaker og mekanismer ved kreftsykdom, for å forbedre forebygging, diagnostikk og behandling.

 

Denne forskningsbiobanken er i praksis en samling av forskjellige innsamlinger fra pasienter som er under utredning, eller som har fått en kreftdiagnose. De pasientgruppene som er inkludert i kreftforskningsbiobanken er pasienter med kreft i nyre, prostata, blære, tarm, lunge, testikkel, lymfe, bukspyttkjertel, benmarg eller blod.  

 

Mer info om de ulike innsamlingene som inngår i kreftforskningsbiobanken.

  

En styringsgruppe vil forvalte bruken av materialet, etter vurdering av vitenskapelig styrke av forskningsprosjektene som henvender seg om bruk.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) skal være den private og offentlige tannhelsetjenestens ressurssenter når det gjelder forskning og utviklingsarbeid og være bindeleddet mellom tannhelsetjenesten og NTNU, andre kompetansesentra og forskningsmiljøer.

 

Forskning ved TkMN skal ha fokus på de fire forskningsområdene som omtales i Stortingsmelding nr. 35 (2006-2007):

 

1) Epidemiologisk forskning
2) Forskning på helsefremmende og forebyggende arbeid
3) Praksisnær forskning i tannhelsetjenesten
4) Tannhelsetjenesteforskning.

 

Formålet med biobanken blir dermed å muliggjøre denne satsningen ved til økt kunnskap, samt forbedre forebygging, diagnostikk og behandling.

Senvinteren 2018 startet en innsamling i Levanger fra polikliniske pasienter. Dette er materiale som i mange tilfeller kan relateres til tidligere samlinger av HUNT-materiale og/eller data, og ansees som meget verdifullt materiale for fremtidig medisinsk forskning.

Ansvarshavende

Haakon Skogseth

Databehandlingsansvarlig

Helse Midt-Norge RHF

Forskningsansvarlig

Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF

Tidslinje

2017 →

Antall donorer

4500 (pr. 01.01.2017)

For flere av innsamlingene er det flere prøvetakingstidspunkt.

Prøvetype

Vev (ferskfrosset)

Serum, EDTA-plasma, buffycoat, fullblod

Urin

Samarbeid

Klinikk for lunge og arbeidsmedisin, Kirurgisk klinikk, Kreftklinikken, Medisinsk klinikk og Laboratoriemedisinsk klinikk (alle St. Olavs Hospital HF)

Ansvarshavende

Haakon Skogseth

 

Databehandlingsansvarlig

Helse Midt-Norge RHF

 

Forskningsansvarlig

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge, Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF 

 

Tidslinje

2017 →

 

Antall donorer

Under oppstart

 

Prøvetype

Spytt

 

Samarbeid

Laboratoriemedisinsk klinikk (alle St. Olavs Hospital HF)